Voice Outcome in Patients Treated With Endoscopic Laryngopharyngeal Surgery for Superficial Hypopharyngeal Cancer
Ichiro Tateya, Shuko Morita, Seiji Ishikawa, Manabu Muto, Shigeru Hirano, Yo Kishimoto, Nao Hiwatashi, Juichi Ito
Clin Exp Otorhinolaryngol. 2016;9(1):70-74.   Published online 2016 Mar 7     DOI: https://doi.org/10.21053/ceo.2016.9.1.70
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Complications After Endoscopic Laryngopharyngeal Surgery
Yo Kishimoto, Tohru Sogami, Ryuji Uozumi, Makiko Funakoshi, Shin-ichi Miyamoto, Morimasa Kitamura, Chiaki Suzuki, Manabu Muto, Ichiro Tateya, Koichi Omori
The Laryngoscope.2018; 128(7): 1546.     CrossRef
Vocal function after transoral videolaryngoscopic surgery (TOVS) for hypopharyngeal and supraglottic cancer
Shingo Tanaka, Masayuki Tomifuji, Koji Araki, Kosuke Uno, Yuya Tanaka, Daisuke Mizokami, Hiroshi Suzuki, Yoshihiro Miyagawa, Shinichi Taniai, Akihiro Shiotani
Acta Oto-Laryngologica.2017; 137(4): 403.     CrossRef