Evaluation of Neck Lymph Node Metastasis on Contrast-Enhanced Ultrasound: An Animal Study
Zheng Cui, Yi Gao, Weihua Wang, Zhenghua Zhu, Yu Zhang, Zhaoxin Ma
Clin Exp Otorhinolaryngol. 2017;10(1):109-114.   Published online 2016 Jul 1     DOI: https://doi.org/10.21053/ceo.2015.01284
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Value of contrast-enhanced ultrasound combined with elastography in evaluating cervical lymph node metastasis in papillary thyroid carcinoma
Wei Jiang, Hong-Yan Wei, Hai-Yan Zhang, Qiu-Luan Zhuo
World Journal of Clinical Cases.2019; 7(1): 49.     CrossRef