Disability of Hearing Impairment Is Positively Associated With Urine Albumin/Creatinine Ratio in Korean Adults: The 2011–2012 Korea National Health and Nutrition Examination Survey
Young Soo Kim, Dong-Hee Lee, Hiun Suk Chae, Tae-Kyu Lee, Tae Seo Sohn, Seong Cheol Jeong, Hee Yeon Kim, Jae-Im Lee, Jae Yen Song, Chang Dong Yeo, Young Bok Lee, Hyo-Suk Ahn, Mihee Hong, Kyungdo Han
Clin Exp Otorhinolaryngol. 2016;9(3):212-219.   Published online 2016 Jul 2     DOI: https://doi.org/10.21053/ceo.2015.01368
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Association between kidney function and hearing impairment among middle-aged and elderly individuals: a cross-sectional population-based study
Dong Yang, Huiying Guo, Dandan Guo, Zhenyu Wang, Sitong Guo, Jie Liu, Mingxin Wang, Yi Xu, Peng Zhang, Gaoyu Wang, Jing Zhang, Xianjia Ning, Xin Li, Jinghua Wang
Postgraduate Medicine.2021; 133(6): 701.     CrossRef
Low-grade albuminuria is associated with hearing loss in non-diabetic US males
Tang-Chuan Wang, Ta-Yuan Chang, Richard Salvi, Chun-Jung Juan, Yi-Wen Liu, Chia-Hao Chang, Chien-Jen Chiu, Chia-Der Lin, Ming-Hsui Tsai
Medicine.2020; 99(11): e19284.     CrossRef