Two Compound Heterozygous Were Identified in SLC26A4 Gene in Two Chinese Families With Enlarged Vestibular Aqueduct
Yongbo Yu, Yang Yang, Jie Lu, Yaqiong Jin, Yeran Yang, Enyu Hong, Jin Shi, Feng Chen, Shujing Han, Ping Chu, Yongli Guo, Xin Ni
Clin Exp Otorhinolaryngol. 2019;12(1):50-57.   Published online 2018 Aug 9     DOI: https://doi.org/10.21053/ceo.2018.00213
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The correlation between deafness progression and SLC26A4 mutations in enlarged vestibular aqueduct patients
Kejia Yu, Xiao Liu, Beibei Yang
European Archives of Oto-Rhino-Laryngology.2024; 281(2): 649.     CrossRef
Compound heterozygous variants of the SLC26A4 gene in a Chinese family with enlarged vestibular aqueducts
Xiaohui He, Shaozhi Zhao, Lin Shi, Yitong Lu, Yintong Yang, Xinwen Zhang
BMC Medical Genomics.2022;[Epub]     CrossRef
Significant Mendelian genetic contribution to pediatric mild-to-moderate hearing loss and its comprehensive diagnostic approach
Bong Jik Kim, Doo-Yi Oh, Jin Hee Han, Jayoung Oh, Min Young Kim, Hye-Rim Park, Jungirl Seok, Sung-dong Cho, Sang-Yeon Lee, Yoonjoong Kim, Marge Carandang, In Sun Kwon, Seungmin Lee, Jeong Hun Jang, Yun-Hoon Choung, Sejoon Lee, Hakmin Lee, Sang Mee Hwang,
Genetics in Medicine.2020; 22(6): 1119.     CrossRef
Two novel mutations of PAX3 and SOX10 were characterized as genetic causes of Waardenburg Syndrome
Yongbo Yu, Wei Liu, Min Chen, Yang Yang, Yeran Yang, Enyu Hong, Jie Lu, Jun Zheng, Xin Ni, Yongli Guo, Jie Zhang
Molecular Genetics & Genomic Medicine.2020;[Epub]     CrossRef
Genetic Information and Precision Medicine in Hearing Loss
Doo-Yi Oh, Byung Yoon Choi
Clinical and Experimental Otorhinolaryngology.2020; 13(4): 315.     CrossRef