Correlations Between the Adenotonsillar Microbiome and Clinical Characteristics of Pediatric Patients With Snoring
Kyung Soo Kim, Hyun Jin Min
Clin Exp Otorhinolaryngol. 2021;14(3):295-302.   Published online 2020 Nov 11     DOI: https://doi.org/10.21053/ceo.2020.01634
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Analysis of factors that influence the occurrence of otitis media with effusion in pediatric patients with adenoid hypertrophy
Wenjing Chen, Guoping Yin, Yijing Chen, Lijun Wang, Yingying Wang, Chunmei Zhao, Wan Wang, Jingying Ye
Frontiers in Pediatrics.2023;[Epub]     CrossRef
Changes in the oral and nasal microbiota in pediatric obstructive sleep apnea
Xiaoman Zhang, Xinyi Li, Huajun Xu, Zhihui Fu, Fan Wang, Weijun Huang, Kejia Wu, Chenyang Li, Yupu Liu, Jianyin Zou, Huaming Zhu, Hongliang Yi, Su Kaiming, Meizhen Gu, Jian Guan, Shankai Yin
Journal of Oral Microbiology.2023;[Epub]     CrossRef
Unveiling the Enigmatic Adenoids and Tonsils: Exploring Immunology, Physiology, Microbiome Dynamics, and the Transformative Power of Surgery
Pinelopi Samara, Michael Athanasopoulos, Ioannis Athanasopoulos
Microorganisms.2023; 11(7): 1624.     CrossRef
Oropharyngeal microbiome in children with adenotonsillar hypertrophy and after adenotonsillectomy
Zhi-pan Teng, Jian-ya Zhang, Qun Huang
Acta Oto-Laryngologica.2023; 143(6): 507.     CrossRef
Causal Effects of Gut Microbiota on Sleep-Related Phenotypes: A Two-Sample Mendelian Randomization Study
Min Yue, Chuandi Jin, Xin Jiang, Xinxin Xue, Nan Wu, Ziyun Li, Lei Zhang
Clocks & Sleep.2023; 5(3): 566.     CrossRef
The association of tonsillar microbiota with biochemical indices based on obesity and tonsillar hypertrophy in children
Jiwon Park, Kyeong Eun Lee, Da Hyeon Choi, Yoon-Keun Kim, Won Hee Lee, Min Su Kim, Han Wool John Sung, Jae Won Chang, Yoon Shin Park
Scientific Reports.2023;[Epub]     CrossRef
Characteristics of salivary microbiota in children with obstructive sleep apnea: A prospective study with polysomnography
Xin Huang, Xuehui Chen, Xu Gong, Ying Xu, Zhifei Xu, Xuemei Gao
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.2022;[Epub]     CrossRef
The microbiome in obstructive sleep apnea
Yi Cai, Hailey M Juszczak, Emily K Cope, Andrew N Goldberg
Sleep.2021;[Epub]     CrossRef
Different Associations between Tonsil Microbiome, Chronic Tonsillitis, and Intermittent Hypoxemia among Obstructive Sleep Apnea Children of Different Weight Status: A Pilot Case-Control Study
Hai-Hua Chuang, Jen-Fu Hsu, Li-Pang Chuang, Cheng-Hsun Chiu, Yen-Lin Huang, Hsueh-Yu Li, Ning-Hung Chen, Yu-Shu Huang, Chun-Wei Chuang, Chung-Guei Huang, Hsin-Chih Lai, Li-Ang Lee
Journal of Personalized Medicine.2021; 11(6): 486.     CrossRef
Distinct microbial communities colonize tonsillar squamous cell carcinoma
Angelina De Martin, Mechthild Lütge, Yves Stanossek, Céline Engetschwiler, Jovana Cupovic, Kirsty Brown, Izadora Demmer, Martina A. Broglie, Markus B. Geuking, Wolfram Jochum, Kathy D. McCoy, Sandro J. Stoeckli, Burkhard Ludewig
OncoImmunology.2021;[Epub]     CrossRef
What Does the Microbiome in the Tonsil Tell Us?
Sung-Woo Cho, Seung Koo Yang
Clinical and Experimental Otorhinolaryngology.2021; 14(3): 247.     CrossRef