Comparative Study of Gasless Transaxillary, Bilateral Axillo-Breast, Unilateral Axillo-Breast With Carbon Dioxide Insufflation, Retroauricular, and Transoral Vestibular Endoscopic Thyroidectomy Approaches at a Single Institution: A Retrospective Analysis and Lessons Learned
Myung-Chul Lee, Jungmin Ahn, Ik Joon Choi, Byeong-Cheol Lee, Junsun Ryu
Clin Exp Otorhinolaryngol. 2022;15(3):283-291.   Published online 2022 May 4     DOI: https://doi.org/10.21053/ceo.2021.02285
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Patient-reported oral function and psychological well-being outcomes of papillary thyroid cancer patients (PTC) after surgery: a cross-sectional study
Jiaolong Chen, Jing Fang, Jianjun Liu, Tianya Lu, Xucai Zheng, Shengying Wang
Surgical Endoscopy.2024; 38(2): 813.     CrossRef
Surgical methods of total thyroidectomy for differentiated thyroid cancer: a systematic review and Bayesian network meta-analysis
Yuquan Yuan, Bin Pan, Enjie Tang, Hongbiao Mo, Junping Zhu, Ziying Yi, Dengwei Lu, Tingjie Yin, Yiceng Sun, Supeng Yin, Zeyu Yang, Fan Zhang
International Journal of Surgery.2024; 110(1): 529.     CrossRef
Benefits and Limitations in Transoral Endoscopic Thyroidectomy
Yong Tae Hong
Korean Journal of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery.2023; 66(1): 1.     CrossRef
The global status and hotspots of research in the field of trans-oral endoscopic thyroidectomy (TOET) from 2008 to 2022
Ping Li, Hao Qin, Rui Jin, Wuping Zheng, Pingming Fan, Peng-fei Lyu
Frontiers in Surgery.2023;[Epub]     CrossRef
Modern Surgical Techniques of Thyroidectomy and Advances in the Prevention and Treatment of Perioperative Complications
Bartłomiej Ludwig, Maksymilian Ludwig, Anna Dziekiewicz, Agnieszka Mikuła, Jakub Cisek, Szymon Biernat, Krzysztof Kaliszewski
Cancers.2023; 15(11): 2931.     CrossRef
Comparisons of different approaches and incisions of thyroid surgery and selection strategy
Qiyu Lu, Xuemei Zhu, Peisong Wang, Shuai Xue, Guang Chen
Frontiers in Endocrinology.2023;[Epub]     CrossRef
Construction of a system for head and neck tumor traceless resection with non-inflatable transaxillary total endoscopic surgery
Ronghao Sun, Xu Wang, Michelle Z. Malouta, Yuqiu Zhou, Yongcong Cai, Chunyan Shui, Jian Jiang, Jianfeng Sheng, Chuanming Zheng, Wen Tian, Chao Li
World Journal of Surgical Oncology.2023;[Epub]     CrossRef
Carbon dioxide embolism during transoral endoscopic thyroidectomy: A case report and literature review
Ralph Victor Yap, Alfred Allen Buenafe, James Tankiatsy, Monica Maria Bejasa, Ismael Naghizadeh Mahani, Glenford Calayag
Asian Journal of Endoscopic Surgery.2023; 16(4): 774.     CrossRef